ΕΛΠ ΕΑΠ - Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μαθήματα - Εργασίες - Εξετάσεις

Οι ΘΕ του 1ου έτους είναι υποχρεωτικές. Όλοι πρέπει να ξεκινήσουν υποχρεωτικά με την ΕΛΠ11 είτε επιλέξουν και την ΕΛΠ10 είτε όχι. Εάν κάποιος έχει χρόνο και διάθεση μπορεί να επιλέξει και την ΕΛΠ12.

Η ΕΛΠ 10 (20 ECTS) έχει ως στόχο να εξηγήσει την έννοια του πολιτισμού και να ερευνήσει πώς οι μαρτυρίες του παρελθόντος επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός πολιτισμού. Επίσης, μελετά την διαδικασία πολιτισμικής αλλαγής και αναδεικνύει τη συνεισφορά της αρχαιολογίας στην πολιτισμική κληρονομιά. Τέλος, μελετά τον ρόλο της γλώσσας στη μετάδοση των πολιτισμικών στοιχείων. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ 10

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ 10

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ 10

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ 11 (20 ECTS) έχει σκοπό να εξετάσει την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, αποσκοπεί να διερευνήσει διάφορες πτυχές των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνέβαλαν στο σχηματισμό της φυσιογνωμίας του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού κόσμου. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ11

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ11

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ11

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ 12 (20 ECTS) στοχεύει στο να εξοπλίσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τις γνώσεις που αφορούν τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών από την Προϊστορία έως την πιο πρόσφατη περίοδο. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναλύουν και να αξιολογούν τα έργα τέχνης του ελληνικού πολιτισμού σε διάφορες χρονικές περιόδους, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ12

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ12

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ12

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Και οι τρεις ΘΕ που προσφέρονται στο συγκεκριμένο έτος είναι υποχρεωτικές και διαθέτουν 20 ECTS η καθεμία.

Η ΕΛΠ 20 (20 ECTS) αναδεικνύει σημαντικά στοιχεία της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής τριών διαφορετικών ιστορικών περιόδων: της αρχαίας Ελλάδας, της Βυζαντινής περιόδου και της εποχής των Ελλήνων υπό οθωμανική κυριαρχία. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το πολιτειακό/πολιτικό σύστημα, η κοινωνικοοικονομική δομή και η θρησκευτική πρακτική στις ελληνικές πόλεις-κράτη της αρχαιότητας.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ20

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ20

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ20

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ 21 (20 ECTS) παρουσιάζει την ελληνική λογοτεχνία από την αρχαιότητα έως τη βυζαντινή περίοδο και εισάγει τις/τους φοιτήτριες/τές στις μεθόδους, τα εργαλεία και τις προκλήσεις της φιλολογικής έρευνας. Επίσης, παρουσιάζει τα αυθεντικά κείμενα με συνοπτικές παραθέσεις στο διδακτικό υλικό, καθώς και σε συνοδευτικά κείμενα. Έτσι, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την κλασική, ελληνιστική και βυζαντική λογοτεχνία. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ21

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ21

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ21

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ 30 (20 ECTS) εξοικειώνει τους φοιτητές με τη νεοελληνική λογοτεχνία από τις αρχές του 19ου αιώνα ως και τη μεταπολεμική περίοδο του 20ού και επιχειρεί να τους μάθει πως να πραγματοποιούν κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων.
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ είναι: Ελληνικός Ρομαντισμός: Επτανησιακή Ποίηση – Αθηναϊκή Σχολή, Απομνημονεύματα, Η Γενιά του 1880, Καβάφης – Σικελιανός – Καζαντζάκης – Καρυωτάκης, Η Γενιά του 1930, Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία – Σύγχρονες τάσεις. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ30

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ30

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ30

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Κατά το 3ο έτος οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά  τις ΕΛΠ 22 και ΕΛΠ 31. Εάν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να διαλέξει την τρίτη του ΘΕ για το 3ο έτος μεταξύ των ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21 και ΕΠΟ 22.

Η ΕΛΠ 22 (20 ECTS) αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου φιλοσόφων, στοχαστών, λογίων και επιστημόνων από την Ελληνική Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την περίοδο της Τουρκοκρατίας και τον σύγχρονο Ελληνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει να αναδείξει τον τρόπο διαμόρφωσης και ανάπτυξης διαφορετικών κινημάτων, σχολών και παραδόσεων, καθώς και να ερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις και την ευρύτερη κοινωνική και πολιτισμική επίδρασή τους.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας: 

Εργασία

ΕΛΠ22

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ22

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ22

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ 31 (20 ECTS) επικεντρώνεται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και το δράμα, ενσωματώνοντάς τα στο ευρύτερο τους πλαίσιο. Στη ΘΕ αναλύονται η δομή και η εξέλιξη των αρχαίων θεατρικών κτιρίων, καθώς και η πρόοδος των θεατρικών σκηνικών στοιχείων και της σκηνογραφίας. Επίσης, εξετάζεται η ιστορία του αρχαίου δράματος και πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη των ειδών του αρχαίου δράματος, αναδεικνύοντας τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές μεταξύ τους.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ31

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ31

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ31

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ20 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής η οποία εξοικειώνει τους φοιτητές με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και πραγματοποιεί παρουσίαση σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα. Τα γνωστικά αντικείμενα της ενότητας είναι: Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση, Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 20ου αιώνα και η Μουσική στην Ευρώπη.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΠΟ20

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ20

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ20

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ21 (20 ECTS)  είναι μια ΘΕ επιλογής η οποία εξοικειώνει τους φοιτητές με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα. Τα γνωστικά αντικείμενα της ενότητας είναι: Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας, Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ’ έως τον κ΄ αιώνα. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΠΟ21

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ21

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ21

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ22 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής που έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, επικεντρώνοντας κυρίως στη γνωσιολογία, την ηθική και την πολιτική φιλοσοφία. Μια από τις δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές είναι η ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών θεωριών και απόψεων στον τομέα της φιλοσοφίας, καθώς και την ικανότητα να διακρίνουν τις αντιφάσεις και τις συνάρτησές τους. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΠΟ22

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ22

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ22

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν και τις τρεις υποχρεωτικές ΘΕ για να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η ΕΛΠ40 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής που παρουσιάζει τη σημασία της μουσικής ως παιδευτικού και πολιτισμικού αγαθού, κατά την αρχαιοελληνική περίοδο. Η ΘΕ εξετάζοντας κάθε χρονική περίοδο φτάνει έως και τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές διαστάσεις των Ευρωπαϊκών, λατινοαμερικάνικων, μοντέρνων και «δημοφιλών» χορών.  

Τα γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: Μαθηματική Θεωρία της Αρχαίας Μουσικής, Μουσική Πράξη κατά περίοδο και Θεωρητική Προσέγγιση στη Ρυθμολογία του Ελληνικού Χορού.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ40

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ40

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ40

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ41 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής που μελετά διάφορες πτυχές του παραδοσιακού πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Εξετάζουν τον τρόπο που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε η λαογραφία και η εθνογραφία στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με έμφαση στην ελληνική λαογραφία και τα θέματα που αναλύονται σε αυτήν.

Ακόμα, εξετάζονται οι παραδοσιακές κοινωνίες και ο ρόλος της κοινότητας.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ41

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ41

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ41

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ42 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής που ισάγει τη θεωρία και τη μεθοδολογία της αρχαιολογίας. Η ΘΕ καθιστά τους φοιτητές ικανούς να κρίνουν τις γνωσιολογικές αναζητήσεις της αρχαιολογίας στον κοινωνικό χώρο και να εξετάζουν τη συνεισφορά των θετικών επιστημών στην επίτευξη αποδεικτικών αποτελεσμάτων. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ42

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ42

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ42

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ43 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής που εξετάζει ζητήματα αναφορικά με την ιστορική διαδρομή της ελληνικής διασποράς από το 1600 π.Χ. μέχρι σήμερα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού διασπορικού αποθέματος και ροών –  τα αίτια, τα κίνητρα γέννησης και τη διαιώνισή της, τα σύγχρονα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά επιτεύγματα αλλά και τα προβλήματά της κ.ά.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ43

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ43

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ43

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΛΠ44 (20 ECTS) είναι μια ΘΕ επιλογής να εξερευνήσει δύο σημαντικούς τομείς του Ελληνικού πολιτισμού: το νεοελληνικό θέατρο (1600-1940) και τον Ελληνικό κινηματογράφο. Στο πρώτο μέρος, εξετάζει την επίδραση των Ευρωπαϊκών θεατρικών κινημάτων στο προεπαναστατικό ελληνικό θέατρο και τον ρόλο των θεατρικών σκηνών στον ελληνικό χώρο. Σχετικά με τον κινηματογράφο, αναλύεται η υποδοχή του στον ελληνικό χώρο, καθώς και η διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών έργων κατά την προπολεμική και μεταπολεμική περίοδο.Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ44

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ44

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ44

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Ο στόχος της ΕΛΠ45 (20 ECTS) είναι να παράσχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις σχετικά με τα έργα και τους συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας από την αρχή της έως τον 19ο αιώνα, καθώς και την περίοδο της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Αυτή η μακρά χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, όχι μόνο λόγω των διάφορων πολιτισμικών εξελίξεων που συνέβησαν στον ελληνόφωνο χώρο, αλλά και λόγω των ευρύτερων ιδεολογικών και αισθητικών προσανατολισμών που διαμορφώθηκαν στον υπόδουλο Νέο Ελληνισμό. Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΕΛΠ45

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΛΠ45

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
89 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΛΠ45

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Online Μαθήματα – Διδασκαλία

ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Επίλεξε μέσα από τους καλύτερους καθηγητές τον δικό σου.

Στα online μαθήματα καλύπτεις τις δικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες. Πραγματοποιούνται εδώ και 15 χρόνια με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων σε σταθερό πρόγραμμα. Θα χρειαστείς σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο.

Εργασίες ελπ

Εξατομικευμένη Εργασία

Εκφώνηση
Ανάλυση
Ανάπτυξη
Έλεγχος

Κάνε μαζί μας την Εργασία σου ευχάριστη και δημιουργική πρόκληση!

Κάνε το αίτημα σου και βρες τον κατάλληλο καθηγητή που θα σε υποστηρίξει εξατομικευμένα!

App: Arnos Learn

Εφαρμογή Αυτόμαθησης