7. Ηλεκτρικό ρεύμα, μια επικίνδυνη υπόθεση

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Ηλεκτρικό ρεύμα, μια επικίνδυνη υπόθεση» του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 123 έως 125.