1. Θερμοκρασία – Θερμότητα

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Θερμοκρασία – Θερμότητα» του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 70 έως 77.