3. Ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του ήχου

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του ήχου» του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 150 έως 154.