arnos.gr

Πρότυπα Γυμνάσια 2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Μόλις 47 ημέρες για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα σχολεία! 

Πότε γίνονται οι αιτήσεις;

To σύστημα για τις αιτήσεις εισαγωγής σχολικού έτους 2024-25 θα είναι ανοιχτό από  την Παρασκευή 29.3.2024 έως και την Τετάρτη 17.4.2024 και ώρα 23.59.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε:

 • ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας
 • τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Πώς κάνω αίτηση;

Στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία η εισαγωγή γίνεται έπειτα από εξετάσεις, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση.

Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
 • επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης
 • συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας και τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (από το σχολείο φοίτησης)
 • εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
 • επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • επιλέξετε σχολεία

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και σε βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=7zPDioqWoQ8

Σε πόσα σχολεία μπορώ να κάνω αίτηση;

Οι αιτούντες (γονείς) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια. Επίσης, δικαιούνται να καταθέσουν παράλληλα αίτηση και για εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή και ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια.

Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί και Εκκλησιαστικό σχολείο υποχρεωτικά δηλώνεται και η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δυο (2) τύπους σχολείων. Δηλώνεται επίσης ένα (1) από τα παραπάνω σχολεία, Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Αφού γίνει η οριστικοποίηση, μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία αίτησης υποβολών (17.4.2024). Είναι σημαντικό να θυμάστε, πως, σε κάθε οριστικοποίηση της αίτησης δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά. Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται μετά το τέλος της ημερομηνίας λήξης των υποβολών. Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης και των εξετάσεων, με την είσοδό σας στην υπηρεσία μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

Λήξη υποβολής αιτήσεων και κωδικοί

Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες. Επίσης, οι αιτούντες δικαιούνται να εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει:

 α) τα στοιχεία του αιτούντα

 β) τα δηλωθέντα στοιχεία του μαθητή 

γ) τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας 

δ) τα σχολεία προτίμησης και τη σειρά προτίμησης 

ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας στην περίπτωση μη έκδοσης ταυτότητας και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της αίτησής τους

Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

Για το μάθημα της Γλώσσας:

Ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. 

Για το μάθημα των Μαθηματικών:

Ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Δεν εξετάζεται συγκεκριμένο κομμάτι ύλης, ούτε γνώσεις που βασίζονται στην αποστήθιση.

Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία (Γλώσσα και Μαθηματικά) στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών. (2,5 ώρες)

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων ή και όμορων σχολείων, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. Ο

Ποια είναι η μορφή των θεμάτων;

Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή και του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο.

Πώς βαθμολογούνται τα απαντητικά φύλλα;

Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) μόρια. Ως άριστα λογίζονται τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Πρότυπου Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο Σχολείο.

Προετοιμάσου κατάλληλα για τις εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια επιλέγοντας συνδυαστικά τα νέα μας βοηθήματα σε Γλώσσα και Μαθηματικά που καλύπτουν το σύνολο της ύλης!

 • Θεωρία
 • Μεθοδολογία
 • Παραδείγματα
 • Ασκήσεις
 • Χρώμα και πίνακες
 • QR codes που σε παραπέμπουν σε βίντεο διδασκαλίας
 • Διαγωνίσματα-Προσομοιώσεις ανά ενότητα

Κλείδωσε την επιτυχία με τις Προσομοιώσεις εξετάσεων!

Μπες στην πλατφόρμα μας https://exams.arnos.gr/ και ξεκίνα στοχευμένα την επανάληψή σου!