“Συγγενικές σχέσεις”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Συγγενικές σχέσεις» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.