“Κατοικία”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Κατοικία» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.