“Ταξίδια – Τόποι – Μεταφορικά μέσα”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.