“Η ζωή σε άλλους τόπους”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Η ζωή σε άλλους τόπους» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 44, 45, 47, 48, 49, 50.