“Ατυχήματα”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Ατυχήματα» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.