2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους – Α’ & Β’ ομάδα ασκήσεων