1.2 Έννοια της Πιθανότητας – Α’ & Β’ ομάδα ασκήσεων