Μαθηματικά Προσανατολισμού: Τρόπος Εξέτασης (03/10/2022)

Γενική περιγραφή Στους μαθητές δίνονται 4 Θέματα με βάση την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλυθούν σε υποερωτήματα. Τα ερωτήματα στοχεύουν στον έλεγχο:  της δυνατότητας αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, της γνώσης εννοιών και ορολογίας, της ικανότητας εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων.  Επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας των υποψηφίων να αναλύουν, να συνθέτουν και να επεξεργάζονται δημιουργικά το […]