arnos.gr

Πρότυπη Διδασκαλία ΑΡΝΟΣ

Η πρόκληση

Με γνώμονα τις ανάγκες των εκπαιδευομένων μας και την επιθυμία μας να τους παρέχουμε ολοκληρωμένη φροντίδα ως προς την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης σε κάθε μάθημα, διαμορφώσαμε τη διδακτική μας πρακτική ακολουθώντας και υπηρετώντας τις απαιτήσεις-ανάγκες κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, σύμφωνα με τις επιταγές όχι μόνο της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της Επόμενης Ημέρας γενικότερα. Κάθε εκπαιδευόμενος έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διδασκαλία μας, όσες φορές επιθυμεί και προσαρμόζοντάς την στο δικό του χώρο, ρυθμό και χρόνο, μαθαίνει να σκέφτεται και να αντιλαμβάνεται, χτίζοντας τελικώς βήμα-βήμα τη δική του σκέψη. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να κατανοήσει πρώτα το «Γιατί» και έπειτα το «Πώς», μέσα από την απάντηση σε καίρια διδακτικά ερωτήματα που συνδέουν το διδακτικό αντικείμενο με την ίδια τη Φύση και τη Ζωή. Αποτελεί διαρκή πρόκληση για εμάς να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα και να φροντίζουμε ακόμη περισσότερο τους μαθητές μας, κάθε μαθησιακού προφίλ και γνωστικού επιπέδου, γεγονός που μας οδήγησε να διαμορφώσουμε τη Μέθοδο μας… τη Μέθοδο ΑΡΝΟΣ.

Η Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Γνώση κατακτάται, δε λαμβάνεται έτοιμη. Αναλόγως του τρόπου μέσω του οποίου θα διαχειριστεί ένας εκπαιδευόμενος τις πληροφορίες που του παρέχονται, είναι δυνατόν να του αποκαλυφθεί η Γνώση και να οδηγηθεί στην σταδιακή οικοδόμησή της. Επί της ουσίας, η πορεία προς τη γνώση, η μάθηση, προϋποθέτει μία διαδικασία σύνθεσής της βαθμιαία, κομμάτι-κομμάτι. Ως Εκπαιδευτική Κοινότητα αυτό ακριβώς πρεσβεύουμε και υπηρετούμε για τη γνώση που λαμβάνουν από την αρχή και αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι μας. Τη γνώση τη δομούν οι ίδιοι, μόνοι τους, καθώς παρατηρούν, αντιλαμβάνονται και επιχειρούν να κατανοήσουν τον κόσμο. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία συνίσταται στο ότι η νέα γνώση οικοδομείται πάνω στην παλιά και ανταποκρίνεται απολύτως στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να διαμορφώνονται κίνητρα και έλξη προς τη μάθηση.

Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, αξιοποιούμε στην εκπαιδευτική πράξη τους άξονες εφαρμογής της  Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, της οποίας θεμέλια είναι οι ακόλουθες δύο συνιστώσες, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά ως ακολούθως:.

 • Μέσω του Τεστ-ΑΡΝΟΣ για κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά αξιολογείται το μαθησιακό του προφίλ και διαγιγνώσκεται το γνωστικό του επίπεδο, βάσει των ήδη αποκτηθέντων γνώσεων του και των εκπαιδευτικών προαπαιτούμενων της τάξης στην οποία έχει εγγραφεί.
 • Εν συνεχεία, o εκπαιδευτικός μας ενσωματώνει στη διδασκαλία του, την Ιστορία, την Παρατήρηση και την Αποκαλυπτική-Βιωματική μάθηση. Παρουσιάζοντας την αντίστοιχη έννοια μέσα από την παρατήρηση-περιγραφή καθημερινών προβλημάτων και καταστάσεων της ζωής, ο διδάσκων εισάγει το Λόγο-έννοια, τις Επιστήμες, συνδέοντας τες με την Ιστορική προέλευση της εκάστοτε διδακτικής έννοιας. Επί της ουσίας, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, ο Δάσκαλος ενεργοποιεί καθοριστικά την σκέψη των μαθητών εστιάζοντας και απαντώντας σε καίρια διδακτικά ερωτήματα αναφορικά όχι μόνο με το «Πώς» αλλά κυρίως το «Γιατί». Τα Ερωτήματα είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου, καθώς προκαλούν το ερέθισμα στους εκπαιδευόμενους, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε έναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις  και την αντιληπτική του ικανότητα, προκειμένου να αναρωτηθεί, να προβληματιστεί και να οδηγηθεί σταδιακά προς την οικοδόμηση της Γνώσης και την απάντηση.

Στα πλαίσια της Νευροσυσχετιστικής Μάθησης και της ενεργοποίησης του εγκεφάλου μέσω κατάλληλων οπτικών και κιναισθητικών ερεθισμάτων, η διδακτική μας πρακτική οικοδομεί σταδιακά τον τρόπο σκέψης των σπουδαστών, οδηγώντας τους να χτίσει ο καθένας από την αρχή το δικό του μονοπάτι σκέψης και αντίληψης με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό, χωρίς να θεωρείται κάτι δεδομένο ή προφανές. Πυρήνας της μεθόδου, όπως αναφέρθηκε, είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία βασίζεται η διδακτική μας προσέγγιση, καθώς μέσω των οποίων απαντώνται τα «Γιατί» της εκάστοτε έννοιας  και αποκαλύπτεται βιωματικά το αντίστοιχο διδακτικό αντικείμενο. Σκοπός της Μεθόδου είναι οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις βιωματικές καταστάσεις της Φύσης και της Καθημερινότητας τους να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο.

Να ενδιαφέρονται, να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μονοπάτι/μοτίβο μάθησης και σκέψης. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Μεθόδου, οι σπουδαστές μας αναπτύσσουν παράλληλα ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς  και τέλος να αναγνωρίζουν και αντιλαμβάνονται στη Φύση και στην ίδια τους τη ζωή τις έννοιες που διδάχθηκαν. Για την επίτευξη της αποκαλυπτικής μάθησης και την ανάπτυξη της  μαθηματικής σκέψης η Μέθοδος ΑΡΝΟΣ θεμελιώνεται στα ακόλουθα:

 • Η αντίληψη του χώρου
 • Η αντίληψη του χρόνου
 • Η έννοια της αλληλουχίας
 • Η σύγκριση
 • Η ταξινόμηση
 • Οι συνδυασμοί με άλλες πληροφορίες
 • Η αντίληψη «αφηρημένων εννοιών»
 • Η μνήμη
 • Ο λόγος
 • Η διαμόρφωση της οπτικής αντίληψης

Η βασικότερη συνιστώσα της Μεθόδου για την επίτευξη των προαναφερθέντων, είναι η απόκτηση-διαμόρφωση της κριτικής σκέψης κάθε σπουδαστή εξατομικευμένα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η γνώση που σταδιακά αποκαλύπτεται και οικοδομείται στα πλαίσια της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ είναι πυρηνική. Η γνώση δηλαδή όπως αναλύθηκε και παραπάνω θεμελιώνεται σταδιακά, έχοντας σαν βασικά σημεία – πυρήνες. συγκεκριμένα διδακτικά ερωτήματα που τίθενται στην αρχή της διδασκαλίας και σχετίζονται άρρηκτα με τη βιωματική αποκάλυψη και πλήρη κατανόηση του αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου. Συνεπώς, μαζί με τη γνώση οικοδομούνται ταυτοχρόνως δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η αντίληψη και η κριτική σκέψη.

Η κριτική σκέψη ενθαρρύνει κάθε σπουδαστή να σκέφτεται πριν ενεργήσει και να δρα με βάση το Λόγο και τη Λογική, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες και αναλύοντας με διαφορετικό τρόπο τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Δεν έχει μόνο θετικά αποτελέσματα στο μαθησιακό ταξίδι των εκπαιδευομένων, αλλά τα αποτελέσματα αυτά θα τους συνοδεύουν και στο ταξίδι της ενήλικης ζωής τους που είναι και ο απαραίτητος παράγοντας ερμηνείας των προβλημάτων της Φύσης και της καθημερινής ζωής.

Οι Εκπαιδευτικοί μας άξονες

Βρισκόμαστε στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, καθώς η Τεχνολογία με πρωταγωνιστές τα δίκτυα, τους υπολογιστές, τη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθορίζει τους περισσότερους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η Τεχνολογία είναι πλέον στο ζενίθ της και διεισδύει στο σύνολο της καθημερινότητάς μας με ραγδαίους ρυθμούς. Ο άνθρωπος που θα υπηρετήσει το Όραμα και τους σκοπούς-στόχους της Επόμενης Ημέρας, τι χρειάζεται; Η Εκπαίδευση φαίνεται και μάλλον είναι στους ρυθμούς του 20ου αιώνα.

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) και οι ψυχοδυναμικές πρακτικές για την ανόρθωση και την ανάδειξη των απεριορίστων δυνατοτήτων του ανθρώπου, είναι μία πραγματικότητα που κινεί από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, πρωτοπόρα ρεύματα της Αγοράς και του Leadership. Η νευροσυσχετιστική μάθηση (NMS) από τη μία πλευρά και η διδακτική του αντικειμένου από την άλλη, μπορούν να συλλειτουργήσουν για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων καθώς και την ανάδειξη δεξιοτήτων από τη μεριά του εκπαιδευόμενου μαθητή/σπουδαστή. Η νευροσυσχετιστική μάθηση και ο NLP από τη μία μεριά (“το ένα χέρι”) και η διδακτική πρακτική από την άλλη μεριά (“το άλλο χέρι”), αποτελούν τον άξονα της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ.

Στα πλαίσια της Μεθόδου ο Δάσκαλος τίθεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πρακτικής και διδακτικής προσέγγισης. Μέσα στον πλαίσιο των ραγδαίων εκπαιδευτικών αλλαγών που συντελούνται εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί όχι πλέον ως ουδέτερος θεατής, αλλά ως ενεργή οντότητα στην σκηνοθεσία της εκπαιδευτικής «σκηνής». Η πολυμορφία και διαφορετικότητα που χαρακτηρίζουν τους σημερινούς σπουδαστές και η πρόσκληση των ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν,  κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για εμάς οι εκπαιδευτικός να έχουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο, λειτουργώντας ως σχεδιαστές και σκηνοθέτες της διδακτικής και παιδαγωγικής πρακτικής. Όντας  εμπειρογνώμονες  για κάθε εκπαιδευόμενο τόσο ξεχωριστά όσο και εν συνόλω, οι Δάσκαλοι της Εκπαιδευτικής Κοινότητας ΑΡΝΟΣ δημιουργούν τις συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση, αλληλεπιδρώντας ψυχικά και κιναισθητικά με κάθε σπουδαστή εξατομικευμένα.

Θεωρούμε την αποκαλυπτική μάθηση και την σταδιακή ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης ως δύο εκ των βασικότερων παραγόντων για την επιτυχή διαμόρφωση ενός καθαρού μοτίβου παρατήρησης και συλλογιστικής. Η αδιάκοπη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης, είναι το κύριο μέλημά μας, καθώς οδηγεί στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών μας πρακτικών και των διδακτικών μας παροχών, οι οποίες ποικίλλουν ευρέως σε σχέση με τη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και τη μορφή των μαθησιακών εμπειριών. Συνεπώς, η ύλη του διδακτικού αντικειμένου/θεματικής περιοχής επιμερίζεται σε «Μαθήματα» Για καθένα εκ των Μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί άξονες της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ ως προς την σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης και τη βιωματική αφομοίωση του αντικειμένου, σπονδυλώνονται κλιμακωτά ως ακολούθως:

Διδασκαλία Θεωρίας Σχολικού Βιβλίου

Η συνεχώς αυξανόμενη διαφορετικότητα των εκπαιδευόμενων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της Επόμενης Ημέρας γενικότερα, δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη στην Εκπαιδευτική Κοινότητα ΑΡΝΟΣ να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα της διδασκαλίας και την ουσία της βιωματικής μάθησης  για κάθε Μάθημα της διδακτέας ύλης.

Καθώς υπάρχουν σπουδαστές με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ, με διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΔΕΠΥ), οι εκπαιδευτικοί μας ανταπο-κρινόμενοι στα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των σπουδαστών, στους διαφορετικούς τρόπους που μαθαίνουν και στα διαφορετικά ενδιαφέροντα, σχεδιάζουν εκ των προτέρων διαφορετικούς τρόπους για να βοηθήσουν καθένα εκπαιδευόμενο ξεχωριστά να παρατηρήσει, να νιώσει και να αντιληφθεί. Να καθοδηγηθεί, να μάθει και στο τέλος να κατανοήσει και να δείξει ότι έμαθε. Με στοχευμένη αναλυτική Διδασκαλία σε video της Θεωρίας του Σχολικού Βιβλίου, απαντώντας με πληρότητα σε βασικά ερωτήματα – στόχους κάθε Μαθήματος της ύλης, αποκαλύπτεται βήμα-βήμα στον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά με τρόπο ευχάριστο και βιωματικό η αντίστοιχη έννοια. Από τη ζωή, τη Φύση και τα καθημερινά προβλήματα, φθάνουμε και οικοδομούμε μαζί το Λόγο, τη Λογική και την Σκέψη.

Ερωτήσεις Κατανόησης

Έχοντας παρακολουθήσει την αναλυτική video-διδασκαλία της Θεωρίας του Σχολικού Βιβλίου, μέσα από την οποία διατυπώνονται και αποσαφηνίζονται θεμελιώδη σημεία-στόχοι για την πλήρη κατανόησή της, οι σπουδαστές μας ελέγχουν εν συνεχεία το επίπεδο αφομοίωσής απαντώντας στις Ερωτήσεις Κατανόησης που συνοδεύουν το εκάστοτε Μάθημα της ύλης. Πρόκειται για αρχείο ερωτήσεων κλειστού τύπου, κατάλληλα επιλεγμένων από την επιτροπή διδασκόντων του Κέντρου μας, οι οποίες ανατίθενται σε κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά με σκοπό να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίον έχει κατανοήσει με πληρότητα τα ερωτήματα-διδακτικούς στόχους της Θεωρίας.

Ο εκπαιδευόμενος προβαίνει στην απάντηση των Ερωτήσεων Κατανόησης τις οποίες αποστέλλει εν συνεχεία στο Διδάσκοντα του Κέντρου μας για βαθμολόγηση, αξιολόγηση και το σημαντικότερο: εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, αλληλεπίδραση & προσωποποιημένη καθοδήγηση μελέτης προς εξάλειψη τυχουσών αδυναμιών κατανόησης της ύλης.

Μεθοδολογία – Λυμένες Ασκήσεις

Έχοντας εφαρμοστεί με συνέχεια και συνέπεια οι δύο προαναφερθέντες άξονες της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ για τη μελέτη και την πλήρη κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της σταδιακής αποκάλυψης της γνώσης, έρχεται η ώρα της κατανόησης στην πράξη μέσα από τη συλλογιστική εφαρμογής της Θεωρίας στην επίλυση ασκήσεων. Σε καθένα λοιπόν εκ των Μαθημάτων του αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου, περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση και εξήγηση (σε videos και pdf) της Μεθοδολογίας που ακολουθείται για την επίλυση οποιασδήποτε κατηγορίας ασκήσεων – προβλημάτων που συναντώνται στο εν λόγω Μάθημα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι κατά την παρουσίαση της Μεθοδολογίας γίνεται ειδική ανάλυση και εστίαση στους διδακτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από μεριάς του εκπαιδευόμενου, με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Μαθήματος. Ο εκπαιδευόμενος λοιπόν μελετάει το –δομημένο σε στόχους– υλικό της Μεθοδολογίας, εξοικειώνεται με αυτήν και στη συνέχεια προβαίνει στη μελέτη των συνοδευτικών Λυμένων Εφαρμογών – Ασκήσεων βαθμιαίας δυσκολίας, που συμπληρώνουν την πλήρη εξοικείωση του με τα γνωστικά εργαλεία της πρακτικής εξάσκησης.

——————————————————————————————————

Σημείωση: Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να καταστεί σαφές πώς στην Τράπεζα των Λυμένων Ασκήσεων ανά Μάθημα της ύλης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, περιλαμβά-νονται οι Λύσεις Όλων των Ασκήσεων του Σχολικού Βιβλίου, καθώς και ένα πλούσιο σύνολο Πρόσθετων Λυμένων Ασκήσεων  για πλήρη κάλυψη των αναγκών κάθε εκπαιδευομένου ανεξαρτήτως απαιτήσεων ή γνωστικού επιπέδου.

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Συμβαδίζοντας πλήρως με τους προαναφερθέντες άξονες της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, o διδάσκων αξιολογεί την επίδοση των σπουδαστών με ανάθεση προς επίλυση Ασκήσεων Εμπέδωσης προς Εξάσκηση. Τα σχολαστικά σχεδιασμένα Φύλλα Ασκήσεων Εμπέδωσης συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους βήμα-βήμα στο ταξίδι από τις απλές στις πιο περίπλοκες εφαρμογές και προβλήματα της ύλης. Κατά αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους ακριβώς στο ρυθμό που διατηρεί την όρεξή τους για σταδιακή μάθηση. Στη Μέθοδο ΑΡΝΟΣ, οι σπουδαστές δεν καθορίζονται ή οριοθετούνται από τις δεξιότητες ή τις γνώσεις κάποιων άλλων, διότι σε κάθε εκπαιδευόμενο εξατομικευμένα δίνεται η ευκαιρία να προχωρά κομμάτι-κομμάτι με απόλυτη προσαρμογή στον προσωπικό του χρόνο, ρυθμό και επίπεδο.

Η διαδικασία της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ξεκινάει επί της ουσίας με το εξατομικευμένο τεστ αξιολόγησης, το Τεστ-ΑΡΝΟΣ, μέσω του οποίου διαγιγνώσκεται και αποκαλύπτεται το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου. Κατόπιν ο εκπαιδευόμενος με την καθοριστική συμβολή και καθοδήγηση του Διδάσκοντα του Κέντρου μας, ασκείται σε καθημερινή βάση με τα Φύλλα Ασκήσεων Εμπέδωσης ανά Μάθημα της ύλης, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τις προσωπικές του μαθησιακές δυνατότητες. Η καθημερινή και στοχευμένη εξάσκηση έστω και μερικών μόνο λεπτών, είναι φωτεινός σύμμαχος ανάδειξης της αποτελεσματικότητάς του.

Ασκήσεις Εμβάθυνσης

Χρειάστηκε να παρέλθουν αιώνες για να συνειδητοποιήσουμε και να ανακαλύψουμε σε νέα πλέον βάση «το συνεχές της Γνώσης», την ανάγκη να ξαναδούμε τη γνώση στην ολότητά της. Αυτό είναι που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ως αίτημα της επιστήμης αλλά και της ίδιας της Παιδείας. Αυτό που προκύπτει ως κομβική ανάγκη σήμερα είναι να ξαναβρούμε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις ποικίλες μορφές της γνώσης, αξιοποιώντας παράλληλα την εκπληκτική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Τεχνολογία και τις επιστήμες, στην αυγή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Να επανασυνδέσουμε το διδακτικό αντικείμενο με την παρατήρηση και την ενεργοποίηση της κιναισθητικής αντίληψης. Να πραγματωθεί η μετάβαση από τις γνώσεις στη μία και βαθύτερη Γνώση, να λάβει σάρκα και οστά η μέγιστη αυτή υπέρβαση.

Ως εκ τούτου, σε κάθε Μάθημα της ύλης ο εκπαιδευόμενος απολαμβάνει κατάλληλα διαμορφωμένο σύνολο Ασκήσεων Εμβάθυνσης σε συγκεκριμένη διδαχθείσα ύλη με σκοπό αφενός την τριβή σε σύνθετες εφαρμογές / ιδιαίτερου επιπέδου προβλήματα και αφετέρου ο εκάστοτε σπουδαστής να αποκομίσει όχι απλώς και μόνο τη γνώση να διαχειρίζεται συγκεκριμένου είδους ασκήσεις με τρόπο μνημονικό και φορμαλιστικό, αλλά να μυείται πραγματικά βαθιά στη Γνώση αποκομίζοντάς την μέσα από βιωματική αντίληψη και καταστάσεις της Φύσης και της Ζωής.

 Οι Σπουδαστές και το Όραμά μας

Η Μέθοδος ΑΡΝΟΣ ανοίγει την πόρτα στη διερευνητική μάθηση, συμβάλλοντας στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για κάθε εκπαιδευόμενο, μαθητή και φοιτητή. Χρησιμοποιώντας δημιουργικά στα πλαίσια της εκπαιδευτικής της φιλοσοφίας τις έννοιες και τις αρχές της Νευροσυσχετιστικής Μάθησης (NMS) με τις αντίστοιχες της Επιστήμης, των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας, τις ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο βιωματικής διδασκαλίας, με θέματα καθημερινής ζωής και πρακτικής ως σημείο αναφοράς.

Συνδέοντας την καθημερινή πραγματικότητα με τη μάθηση, ο ίδιος ο Δάσκαλος γίνεται ο «δημιουργός -σκηνοθέτης» της εκπαιδευτικής πράξης, ο οποίος καθορίζει τη σκηνή και αλληλεπιδρά ενεργά με κάθε σπουδαστή του κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί μας, μέσα από το σενάριο αφήγησης και τη χρήση προβλημάτων και καταστάσεων πραγματικής ζωής, πειράματα και ζωντανές προσομοιώσεις, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο να παρατηρεί και να αντιλαμβάνεται, να σκέφτεται και να κινητοποιείται, κατανοώντας όχι μόνο πώς να απαντήσει σε ένα πρόβλημα, αλλά και τα βαθιά “Γιατί” του αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου.

Δρώντας-διδάσκοντας λοιπόν σε ένα καθορισμένο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός φωτεινού μοτίβου σκέψης και εστιάζοντας εξατομικευμένα στην αδιάκοπη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης κάθε σπουδαστή του, ο εκπαιδευτικός, ως ένας πολυδιάστατος μέντορας, οδηγεί κάθε μαθητή να δημιουργήσει τη δική του πορεία σκέψης και να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τις έννοιες και τις αρχές του Λόγου, της Λογικής και της Παρατήρησης για να καταλήξει ο ίδιος  σε συμπεράσματα. Αγαπάμε το παιχνίδι καθώς μέσα από αυτό από αυτό διδασκόμαστε και χτίζουμε σταδιακά την σκέψη μας και τελικά μαθαίνουμε. Ως Εκπαιδευτική Κοινότητα, είμαστε πάντα δίπλα στο μαθητή, το φοιτητή και την οικογένεια, επικοινωνώντας τις διδακτικές μας πρακτικές   με Δασκάλους και Φορείς, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους πώς να δημιουργήσουν ελκυστικές και πρωτοπόρες συνιστώσες αποκαλυπτικής μάθησης, συνδυάζοντας την παρατήρηση και την κριτική σκέψη με την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Εισάγοντας και χρησιμοποιώντας στη διδασκαλία μας, την οπτικοποίηση μέσω επιλεγμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών και live προσομοιώσεων, χτίζουμε μία γέφυρα σκέψης μεταξύ καθημερινότητας και διδακτικού αντικειμένου, μεταδίδοντας τη γνώση και αξιολογώντας το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων με τρόπο βιωματικό και ευχάριστο.