1.4 Συντεταγμένες στο επίπεδο – Α΄ & Β΄ ομάδα ασκήσεων & Προτεινόμενες Ασκήσεις