1.3 Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα – Α΄ & Β΄ ομάδα ασκήσεων