Κεφ. 7: Αναλογίες
Κεφ. 8: Ομοιότητα
Κεφ. 9: Μετρικές Σχέσεις
Κεφ. 10: Εμβαδά
Κεφ. 11: Μέτρηση Κύκλου