ΕΚΕ 51

Καλώς ήρθατε στον Σχεδιασμό, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Αναλύουν την εξέλιξη του θεσμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, με βάση τις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
  •  Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών θεσμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και των σχετικών εκπαιδευτικών πολιτικών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
  • Παρουσιάζουν τα βήματα της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Εφαρμόζουν τα βήματα σχεδιασμού προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους.
  •  Αναλύουν τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων ή τμήματος εκπαίδευσης οργανισμού.
  • Προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται βασικές αρχές και διαδικασίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων ή τμήματος εκπαίδευσης οργανισμών.
  • Προγραμματίζουν τις ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Αναλύουν τα βήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων ή σε τμήματα εκπαίδευσης οργανισμών.
  • Προσδιορίζουν το περιεχόμενο των τύπων και μοντέλων αξιολόγησης.
  • Παρουσιάζουν τα βήματα των διαδικασιών αξιολόγησης σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων ή τμήμα εκπαίδευσης οργανισμού.

 

Τα Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ. είναι:

α) Κοινωνική-οικονομική σκοπιμότητα και θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
β) Διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων
γ) Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Υλικό ΕΚΕ 51
Η Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Μελέτη Περίπτωσης Διερεύνησης Αναγκών
Ιστορική Αναδρομή Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σημειώσεις 1ης on line Συνεδρίας
Σημειώσεις 2ης on line Συνεδρίας

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός