ΜΣΜ 60

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του κέντρου Αρνός κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους θα καταφέρει ο φοιτητής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες:

  • να διερευνά Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
  • να αναγνωρίζει και να ταξινομεί τις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) και τις Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΟΕ) έτσι ώστε να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισής τους
  • να εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές για την επίλυσή τους
  • να διερευνά και να βρίσκει τον υπόχωρο στον οποίο είναι επιλύσιμο ένα πρόβλημα που ορίζεται από έναν γενικό γραμμικό τελεστή
  • να μελετά ένα μαθηματικό πρόβλημα που αποτελείται από μία ΣΔΕ ή ΜΔΕ και βοηθητικές συνθήκες ως προς την καλή τοποθέτησή του
  • να κατασκευάζει ένα συνεπές μαθηματικό πρότυπο που να περιγράφει μία φυσική διαδικασία και να διατυπώνει το αντίστοιχο μαθηματικό Πρόβλημα Συνοριακών ή/και Αρχικών Τιμών
  • να κατασκευάζει τη συνάρτηση Green ενός προβλήματος Συνοριακών Τιμών
  • να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Green καθώς και τις κατάλληλες ολοκληρωτικές αναπαραστάσεις και ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς για να επιλύει ένα Πρόβλημα Συνοριακών Τιμών

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
1η Γραπτή Εργασία 2017-18
2η Γραπτή Εργασία 2017-18
4η Γραπτή Εργασία 2017-18
5η Γραπτή Εργασία 2017-18
6η Γραπτή Εργασία 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΜΣΜ 60 2015-16

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

1o Μάθημα: Ποιοτική θεωρία
Ύλη Μαθήματος
2ο Μάθημα: Διαγράμματα φάσης
3o Μάθημα: Γραμμικά Συστήματα
Ύλη Μαθήματος

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός