ΔΕΟ 40

Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΔΕΟ 40 - Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 40 - Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι το ‘’υποχρεωτικό’’ μάθημα του 4ου έτους που στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων μας αναφορικά με τους τρόπους διοίκηση και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών σε ένα εγχώριο ή/και διεθνές περιβάλλον. Κάθε έμπειρο στέλεχος οφείλει να γνωρίζει στοιχεία γύρω από τις επιχειρηματικές στρατηγικές, τις ιδιαιτερότητες των ατόμων και των ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον αλλά, και τον ''αντίκτυπο'' των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων (..και των άμεσων ξένων επενδύσεων) στις χώρες υποδοχής και προέλευσης τους.
 

 

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 

 

Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 

Θα προσεγγίσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους διαμόρφωσης της ακολουθούμενης στρατηγικής μιας επιχείρησης (στο κάθε διαφορετικό ‘’επίπεδο’’ στρατηγικής) και την ίδια στιγμή, θα γνωρίσουμε τα βασικά στοιχεία του εξωτερικού/εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης καθώς και τον τρόπο προσδιορισμού εταιρικής αποστολής από πλευράς των επιχειρήσεων.

 

Διοίκηση Έργων
 

Θα κατανοήσουμε τις πιο συχνές τεχνικές/μεθόδους για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και των έλεγχο των έργων. Μεγάλη προσοχή, εκτός των άλλων, θα δείξουμε στα διαγράμματα Gantt, στις μεθόδους δικτυωτής ανάλυσης CPM και MPM αλλά και επίσης, στις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και οικονομικής προόδου ενός έργου.

 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 

Θα εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η ‘’δομή’’ των οργανώσεων, οι εργασιακές ομάδες αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων αλληλεπιδρούν εντός του εργασιακού χώρου και διαμορφώνουν τα επίπεδα της εργασιακής απόδοσης και ικανοποίησης. Θα επιμείνουμε στη μελέτη α) των θεωριών υποκίνησης και ηγεσίας, β) της επικοινωνιακής διεργασίας, γ) των συγκρούσεων και των διαπραγματεύσεων αλλά και δ) της οργανωσιακής κουλτούρας.

 

Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
 

Θα γνωρίσουμε τους λόγους αλλά και τους τρόπους διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Επίσης θα μάθουμε λεπτομέρειες αναφορικά με τους διαφορετικούς τύπους άμεσων ξένων επενδύσεων, τους τύπους των θυγατρικών επιχειρήσεων αλλά και των διεθνών παραγωγικών στρατηγικών. Την ίδια στιγμή, θα μας απασχολήσουν οι βασικότερες θεωρίες για το διεθνές εμπόριο, οι στρατηγικές συμμαχίες αλλά και η έννοια της ‘’παγκοσμιοποίησης’’.

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 40 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για την απόκτηση ‘’δικαιώματος’’ συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις, αλλά και για την προετοιμασία μας για τα θέματα των εξετάσεων της ΔΕΟ 40.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 40

  • Καθοδήγηση Μελέτης

Οργάνωση της μελέτης (απευθείας στο e-mail σου) με τρόπο απλό και στοχευμένo προσδιορίζοντας ξεκάθαρα τα σημεία της ύλης που χρήζουν προσοχής έτσι ώστε…να μην χάνεται χρόνος

  • Εκπόνηση Εργασιών

Αναλυτική παρουσίαση & επίλυση της κάθε Εργασίας  (video-μαθήματα, pdf και ‘’ζωντανές’’ online συνεδρίες για ανταλλαγή ιδεών) με στόχο την ‘’ενεργοποίηση’’ της σκέψης και την ουσιαστική ‘’κατανόηση’’ του τρόπου απάντησης

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή της ΔΕΟ 34 (...με χρήση εργαλείων όπως e-mail, forum και chat)

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 40

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία βασιζόμενοι σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό  (συνοπτικές επαναληπτικές σημειώσεις και διαφάνειες για κάθε τόμο)

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία ανά γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων εξετάσεων και εργασιών προηγουμένων ετών. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές ξεκαθαρίζουν στα ποια θεωρητικά σημεία πρέπει να δώσουν βαρύτητα και την ίδια στιγμή εξασκούνται στον τρόπο επίλυσης ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας.

 

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Διαμορφώνουμε από κοινού το μονοπάτι της επιτυχίας!

– Πέτρος Τσουμπρής

 

I. Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Κεφ. 1ο: Η έννοια της στρατηγικής
Κεφ. 5ο: Βασικές θεωρήσεις της στρατηγικής
Κεφ. 6ο: Στρατηγική ανάπτυξης
Κεφ. 7ο: Στρατηγική διάσωσης/αναστροφής
ΙΙ. Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
Κεφ. 4ο: Εξωτερικό περιβάλλον μιας ΠΕ
Κεφ. 8ο: Δημιουργία και μεταφορά τεχνολογίας στις ΠΕ
ΙΙΙ. Διοίκηση Έργου
Βασικές έννοιες & Οργανωτικές δομές επιχειρήσεων
Μέθοδοι προγραμματισμού & ελέγχου έργων
Μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης - Η μέθοδος ΜΡM
Μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης - Η μέθοδος PERT
Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής
Οικονομικός & χρονικός έλεγχος προόδου έργου - Η μέθοδος της παραχθείσας αξίας
Προϋπολογισμός έργου & Αθροιστική καμπύλη κόστους
IV. Οργανωσιακή Συμπεριφορά ( Υλικό στηριζόμενο στον Γ' τόμο του ΕΑΠ)
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2016-2017
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2014-2015
3η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
Αρχεία .pdf
Video-μαθήματα
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2012-2013
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2011-2012
4η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2010-2011
1η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2008-2009
1η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2007-2008
1η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 40 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2006-2007
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2005-2006
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2004-2005
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 40 2003-2004
ΙΙΙ. Διοίκηση Έργου
Σημειώσεις
Σημειώσεις/Διαφάνειες
Συνοπτικές σημειώσεις
extra Υλικό
Live Τάξη @ Επαναληπτικά μαθήματα 2018_19
Φωτογραφία Καθηγητή

Πέτρος Τσουμπρής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθήματα
Σχολείο: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία
ΕΑΠ: ΔΕΟ11, ΔΕΟ23, ΔΕΟ34, ΔΕΟ40
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Εστιάζουμε στα πιο σημαντικά σημεία της ύλης, δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διευκολύνει τη μελέτη και ‘’εκμεταλλευόμαστε’’ τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε φοιτητή!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α

2008: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2011: Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Διδακτική Εμπειρία
2008 - 2012: Διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοίκησης & Οικονομικών σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σχετιζόμενες με τη διαρκή εκπαίδευση ενηλίκων
2010 - σήμερα: Διδασκαλία και εκπαιδευτική υποστήριξη στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Συγγραφικό Υλικό
1. Τσουμπρής, Π. (2009). Τα προφίλ της οργανωτικής και επαγγελματικής αφοσίωσης : σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αναμεταξύ των τριών συστατικών των δυο αυτών εργασιακών αφοσιώσεων, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
2. Tsoumbris, P. & Xenikou, A. (2010). Commitment profiles: The configural effect of the forms and foci of commitment on work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 77, 401-411

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός