ΔΕΟ 34

Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 34 – Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική είναι ένα μάθημα που στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων αναφορικά με τα βασικά μέρη της Οικονομικής (ή Πολιτικής Οικονομίας). Κάθε στέλεχος επιχειρήσεων (ή υπεύθυνος ενός οργανισμού) οφείλει όχι μόνο να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του εγχώριου (αλλά και διεθνούς) οικονομικού συστήματος αλλά και να μπορεί να ερμηνεύει τα όποια οικονομικά στοιχεία/δεδομένα μέσα από μια ''μικροοικονομική'' ή/και ''μακροοικονομική'' ή/και τέλος, ''δημοσιοοικονομική'' προοπτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΔΕΟ 34 ‘’περνάει’’ μέσα από την άρτια προετοιμασία των φοιτητών και στην ουσία ‘’ανοίγει’’ το δρόμο για την απόκτηση του πτυχίου.
 

 

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 

 

Μικροοικονομική
 

Θα γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε την οικονομική συμπεριφορά των βασικών οικονομικών μονάδων (δηλαδή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων) και ταυτόχρονα θα μάθουμε βασικά στοιχεία αναφορικά με το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού αλλά και του μονοπωλίου. Έννοιες όπως η χρησιμότητα, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων αλλά και η μεγιστοποίηση των κερδών θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας.

 

Μακροοικονομική
 

Θα εντοπίσουμε τα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε τα συνολικά μεγέθη μιας οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την μελέτη της αγοράς προϊόντων, της αγοράς χρήματος αλλά και της αγοράς εργασίας θα μπορέσουμε να εξετάσουμε βασικά μεγέθη (π.χ. το συνολικό εισόδημα, ο πληθωρισμός, η συνολική απασχόληση) που προσδιορίζουν το ‘’συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα’’ μιας οικονομίας.

 

Δημόσια Οικονομική
 

Θα κατανοήσουμε το ρόλο του δημοσίου τομέα μέσα στο οικονομικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις παρεμβάσεις ενός κράτους στην οικονομία με σκοπό τη διόρθωση των ατελειών και των αδυναμιών της ελεύθερης αγοράς και επίσης, θα μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα φορολογικά συστήματα που μπορεί να υιοθετήσει ένα κράτος και τη ‘’λογική’’ πίσω από αυτά τα συστήματα.

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 34 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για την απόκτηση ‘’δικαιώματος’’ συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις, αλλά και για την προετοιμασία μας για τα θέματα των εξετάσεων της ΔΕΟ 34.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 34

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οργάνωση της μελέτης (απευθείας στο e-mail σου) με τρόπο απλό και στοχευμένo προσδιορίζοντας ξεκάθαρα τα σημεία της ύλης που χρήζουν προσοχής έτσι ώστε…να μην χάνεται χρόνος

  • Εκπόνηση Εργασιών

Αναλυτική παρουσίαση & επίλυση της κάθε Εργασίας  (video-μαθήματα, pdf και ‘’ζωντανές’’ online συνεδρίες για ανταλλαγή ιδεών) με στόχο την ‘’ενεργοποίηση’’ της σκέψης και την ουσιαστική ‘’κατανόηση’’ του τρόπου απάντησης

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή της ΔΕΟ 34 (...με χρήση εργαλείων όπως e-mail, forum και chat)

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας και Μεθοδολογίας σε video-μαθήματα (..με πάνω από 250 video-μαθήματα επίλυσης ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών εξετάσεων προηγουμένων ετών) και pdf (διαφάνειες, συνοπτικές σημειώσεις, διαγράμματα με επεξηγήσεις, τυπολόγιο) για κάθε θεματική περιοχή της εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 34

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη εξάσκηση πάνω στη ‘’λογική’’ των εξετάσεων της ΔΕΟ 34 (επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών & ‘’διαδραστικά’’ επαναληπτικά quizzes επί της ύλης)

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία ανά γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών από εξετάσεις και εργασίες προηγουμένων ετών. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται (μέσα από μια πληθώρα ‘’στοχευμένων’’ ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας)  στον τρόπο ‘’αποκωδικοποίησης’’ των ερωτήσεων των εξετάσεων αλλά και στον τρόπο σωστής ‘’χρήσης’’ των θεωρητικών τους γνώσεων. 

 

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Διαμορφώνουμε από κοινού το μονοπάτι της επιτυχίας!

– Πέτρος Τσουμπρής

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το νέο υλικό!

* Ας γνωριστούμε: ΔΕΟ 34 - Ετήσια Υποστήριξη & Coaching
Μελέτη και Αυτομάθηση (Διδασκαλία Online - Video, Υποστήριξη Εργασιών, Σημειώσεις)
Διδασκαλία Online - Video
Υποστήριξη Εργασιών
Σημειώσεις
Ζωντανά Online Μαθήματα - Group
Ι. Μικροοικονομική (ύλη 1ης εργασίας)
Κεφ. 1ο: Εισαγωγικές Έννοιες
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 2ο: Θεωρία Ζήτησης
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Θεωρία Παραγωγής
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 4ο: Θεωρία Κόστους
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Τέλειος Ανταγωνισμός
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 6ο: Ατελής ανταγωνισμός
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
ΙΙ. Μακροοικονομική (ύλη 1ης & 2ης εργασίας)
Κεφ. 2ο: Βασικές έννοιες και στοιχεία εθνικών λογαριασμών
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Προσδιορισμός εισοδήματος_Το απλό υπόδειγμα
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 4ο: Προσδιορισμός εισοδήματος_Κρατικές δαπάνες & Φόροι
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Αγορά χρήματος και επιτόκιο
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 6ο: Εισόδημα και επιτόκιο
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 7ο: Η αγορά εργασίας
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 8ο: Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά και επίπεδο τιμών
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 9ο: Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 10ο: Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 11ο: Ισορροπία και οικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 12ο: Πληθωρισμός και ανεργία
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
ΙΙΙ. Αρχές Δημοσίων Οικονομικών (ύλη 4ης εργασίας)
Κεφ. 1ο: Η λειτουργία του ιδιωτικο-οικονομικού τομέα
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 2ο: Οι αποτυχίες της αγοράς & οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Εξωτερικές Επιδράσεις
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 4ο: Δημόσια Αγαθά
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Δημόσια παραγωγή ιδιωτικών αγαθών - Δημόσιες επιχειρήσεις
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 9ο: Φορολογία
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το νέο υλικό!

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
1η Εργασία ΔΕΟ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το νέο υλικό!

Θέματα Εξετάσεων 2002
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 34
Επίλυση θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών (...ανά ακαδημαϊκή χρονιά)
Θέματα Μικροοικονομικής
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2016 - 2017
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2015 - 2016
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2011 - 2012
Θέματα Μακροοικονομικής
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Δημόσιας Οικονομικής
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2014-2015
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2011- 2012
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2011 - 2012

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το νέο υλικό!

ΙΙ. Μακροοικονομική
Σημειώσεις
Σημειώσεις/Διαφάνειες
Τι πρέπει να θυμάμαι (συνοπτικές σημειώσεις)
extra Σημειώσεις
Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (..με απαντήσεις)

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το νέο υλικό!

Live Τάξη @ Επαναληπτικά μαθήματα 2018_19
ΔΕΟ 34 @ Επαναληπτικό υλικό
Επαναληπτικές διαφάνειες ''χωρίς σημειώσεις''
Επαναληπτικές διαφάνειες ''με σημειώσεις''
Χρήσιμο υλικό
Φωτογραφία Καθηγητή

Πέτρος Τσουμπρής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθήματα
Σχολείο: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία
ΕΑΠ: ΔΕΟ11, ΔΕΟ23, ΔΕΟ34, ΔΕΟ40
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Εστιάζουμε στα πιο σημαντικά σημεία της ύλης, δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διευκολύνει τη μελέτη και ‘’εκμεταλλευόμαστε’’ τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε φοιτητή!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α

2008: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2011: Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Διδακτική Εμπειρία
2008 - 2012: Διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοίκησης & Οικονομικών σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σχετιζόμενες με τη διαρκή εκπαίδευση ενηλίκων
2010 - σήμερα: Διδασκαλία και εκπαιδευτική υποστήριξη στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Συγγραφικό Υλικό
1. Τσουμπρής, Π. (2009). Τα προφίλ της οργανωτικής και επαγγελματικής αφοσίωσης : σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αναμεταξύ των τριών συστατικών των δυο αυτών εργασιακών αφοσιώσεων, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
2. Tsoumbris, P. & Xenikou, A. (2010). Commitment profiles: The configural effect of the forms and foci of commitment on work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 77, 401-411

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός