ΔΕΟ 11

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΔΕΟ 11 – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 11 - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι ένα μάθημα που στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων αναφορικά με τους τρόπους διοίκησης μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε ένα εγχώριο ή διεθνές περιβάλλον. Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι η εξέλιξη και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εν τέλει καθορίζεται από τις ιδιαίτερες διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες των υψηλόβαθμων, και όχι μόνο, στελεχών της. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από τη Θ.Ε. ΔΕΟ 11 θα φανούν πολύ χρήσιμες και σε επόμενες θεωρητικές ενότητες του κύκλου σπουδών της ΔΕΟ.
 

 

Η θεματική ενότητα ΔΕΟ 11 απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

 

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
 

Θα προσεγγίσουμε τις αρχές, τους κανόνες και τις μεθόδους πρακτικής εφαρμογής της επιστήμης της Διοίκησης/Μάνατζμεντ. Βασικό μας μέλημα η ανάλυση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης (δλδ. ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος).

 

Διοίκηση Παραγωγής
 

Θα γνωρίσουμε ζητήματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Βασικοί ‘’παράγοντες’’ που θα μας απασχολήσουν, εκτός των άλλων, είναι η τοποθεσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων, ο χωροταξικός σχεδιασμός του παραγωγικού συστήματος, οι μέθοδοι πρόβλεψης και τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων.

 

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 

Θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού ‘’διαχειρίζεται’’ τον ανθρώπινο παράγοντα της επιχείρησης αλλά και την ίδια στιγμή, θα γνωρίσουμε και τις ικανότητες/δεξιότητες που ο σύγχρονος εργαζόμενος είναι απαραίτητο να διαθέτει βάση και της εργασιακής του θέσης.

 

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον
 

Θα καταλάβουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και θα γνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων αλλά και τα βασικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας/οικονομίας.

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 11 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για την απόκτηση ‘’δικαιώματος’’ συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις, αλλά και για την προετοιμασία μας για τα θέματα των εξετάσεων της ΔΕΟ 11.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 11

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οργάνωση της μελέτης (απευθείας στο e-mail σου) με τρόπο απλό και στοχευμένo προσδιορίζοντας ξεκάθαρα τα σημεία της ύλης που χρήζουν προσοχής έτσι ώστε…να μην χάνεται χρόνος

  • Εκπόνηση Εργασιών

Αναλυτική παρουσίαση & επίλυση της κάθε Εργασίας  (video-μαθήματα, pdf και ‘’ζωντανές’’ online συνεδρίες για ανταλλαγή ιδεών) με στόχο την ‘’ενεργοποίηση’’ της σκέψης και την ουσιαστική ‘’κατανόηση’’ του τρόπου απάντησης

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή της ΔΕΟ 11 (...με χρήση εργαλείων όπως e-mail, forum και chat)

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας και παρουσίαση Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 11

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία βασιζόμενοι σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό  (συνοπτικές σημειώσεις για κάθε τόμο, λέξεις κλειδιά, ερωτήσεις/απαντήσεις θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών, επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης)

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία ανά γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων  εξετάσεων και εργασιών προηγουμένων ετών. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται (μέσα από μια πληθώρα μελετών περίπτωσης -case studies-) στoν τρόπο με τον οποίο η θεωρία εφαρμόζεται εν τέλει στην ‘’πράξη’’.

 

 

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Διαμορφώνουμε από κοινού το μονοπάτι της επιτυχίας!

– Πέτρος Τσουμπρής

* Ας γνωριστούμε: ΔΕΟ 11 - Ετήσια Υποστήριξη & Coaching
Μελέτη και Αυτομάθηση (Διδασκαλία Online - Video, Υποστήριξη Εργασιών, Σημειώσεις)
Διδασκαλία Online - Video
Υποστήριξη Εργασιών
Σημειώσεις
Ι. Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ύλη 1ης & 2ης εργασίας)
ΙΙ. Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων (ύλη 2ης & 3ης εργασίας)
Μάθημα 3ο: Δραστηριοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
ΙΙΙ. Διοίκηση Παραγωγής (ύλη 3ης & 4ης εργασίας)
IV. Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (ύλη 4ης εργασίας)
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2018-2019
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2017-2018
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2015-2016
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2014-2015
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2012-2013
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2010-2011
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2008-2009
Ι. Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Λέξεις κλειδιά
Επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης
ΙΙ. Διοίκηση Παραγωγής
Λέξεις κλειδιά
Επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης
ΙΙΙ. Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Λέξεις κλειδιά
Επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης
IV. Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον
Live Τάξη @ Επαναληπτικά μαθήματα 2018_19
ΔΕΟ 11 @ Επαναληπτικά μαθήματα

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός