Αγγλικά Δ' Δημοτικού

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.
Unit 1: Back to School
Unit 2: What's your favourite Hobby or Sport?
Lesson 1: My favourite sport
Lesson 2: Have you got a hobby?
Lesson 3: The Olympic Games
Project
Project 08:13
Self-Assessment Test
Exercise 3 01:16
Exercise 4 02:12
Exercise 5 00:55
Unit 3: This is where i live
Lesson 1: My country
Lesson 2: My city
Lesson 3: Let's talk about Greece
Project
Project 05:56
Self-Assessment Test
Exercise 3 02:36
Exercise 4 02:43
Exercise 5 01:39
Unit 4: Time
Lesson 1: Happy Birthday!
Lesson 2: What's the weather like?
Lesson 3: Weather around the world
Project
Project 07:12
Self-Assessment Test
Exercise 1 03:01
Exercise 2 01:21
Exercise 3 01:35
Exercise 4 01:43
Unit 10: Enjoy your Holidays!
Lesson 2: "Dairy the fairy"
Lesson 3: Your yearbook
To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.
Unit 2: What's your favourite Hobby or Sport?
Unit 7: What are you doing?
Unit 8: Around the City
Unit 9: The School Party
Unit 10: Enjoy your Holidays!
Lesson 2: "Dairy the fairy"

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός