Παλιό Χρήσιμο Υλικό & Εργασίες ΤΡΑ 50 (Τραπεζικό Περιβάλλον)