3.5 Η συνάρτηση F(x) (ολοκληρώματος) – Α΄ & Β΄ ομάδα ασκήσεων