Μέρος Α' - Άλγεβρα
Μέρος Β' - Γεωμετρία

1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων