Κεφ. 9: Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 27 και 28.