Κεφ. 8: Η πρόσθεση και αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Η πρόσθεση και αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 25 και 26.