Κεφ. 52: Μονάδες μέτρησης του χρόνου

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Μονάδες μέτρησης του χρόνου» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 73 και 74.