Κεφ. 50: Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 69 και 70.