Κεφ. 49: Γεωμετρικά στερεά

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 67 και 68.