Κεφ. 48: Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογωνίου τριγώνου

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογωνίου τριγώνου» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 65 και 66.