Κεφ. 46: Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 61 και 62.