Κεφ. 45: Μονάδες μέτρησης του μήκους

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Μονάδες μέτρησης του μήκους» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 59 και 60.