Κεφ. 44: Κύκλος – Μήκος κύκλου

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Κύκλος – Μήκος κύκλου» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 53 και 54.