Κεφ. 41: Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 47 και 48.