Κεφ. 40: Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 45 και 46.