Κεφ. 4: Οι φυσικοί αριθμοί

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Οι φυσικοί αριθμοί» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 13 και 14.