Κεφ. 37: Προσανατολισμός στον χώρο

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Προσανατολισμός στον χώρο» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 39 και 40.