Κεφ. 36: Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 37 και 38.