Κεφ. 34: Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 29 και 30.