Κεφ. 33: Οι αρνητικοί αριθμοί

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Οι αρνητικοί αριθμοί» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 27 και 28.