Κεφ. 29: Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 15 και 16.