Κεφ. 28: Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 13 και 14.