Κεφ. 23: Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 63 και 64.