Κεφ. 21: Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Αναγωγή στην κλασματική μονάδα» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 55 και 56.