Κεφ. 20: Διαίρεση κλασμάτων

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Διαίρεση κλασμάτων» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 53 και 54.