Κεφ. 18: Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 49 και 50.