Κεφ. 17: Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 47 και 48.