Κεφ. 15: Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 43 και 44.